Двугодишен проект за е-обучение стартира Пловдивският университет

 Двугодишен проект за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование стартира Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”. Проектът BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование” се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 Стойността му е 767 959 лв. – безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, обяви на пресконференция зам. – ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски” проф. д-р Георги Тотков (на снимката), ръководител на проекта.

 В рамките на 24-месечния срок за изпълнение ще бъде създаден т. нар. ‘електронен университет’, който ще интегрира информационните системи на ПУ със софтуерна система за управление на образователния процес. Ще се добавят учебни ресурси, те щебъдат разположени в цифрови хранилища с отдалечен достъп.

 Паралелно с това ще се въведат нормативна база и стандарти за постигане на оперативна съвместимост и качество на създаваните учебни е-ресурси. По този начин провеждането на е-обучение ще става в т.нар. среди за виртуално обучение (СВО), които дават конкурентно предимство, заради прилагането на съвременни технологии, методи и средства.

 Стандартизираните учебни материали и е-ресурси са предвидени за обучението по 120 дисциплини на 55 специалности в 16 професионални направления на 5 области на висшето образование у нас. По разчети на екипа по проекта  1200 студенти – 1000 бакалаври и 200 магистри, ще завършат успешно поне един онлайн курс или модул. Новата среда за виртуално обучение ще помогне да се сформират 2 бакалавърски и 3 магистърски дистанционни програми, съобразени с изискванията на образователния пазар, подчерта проф. Тотков.  Той обясни, че съвместно с Националната агенция за оценяване и акредитация ще се създадат и национални критерии за качеството на дистанционното обучение. Те ще се използват в цялата страна при провеждането на дистанционни и електронни форми на преподаване.

 Предвижда се организиране и провеждане на пилотно смесено обучение – електронно и конвенционално, с използване на е-форми за обучение в университетски специалности и дисциплини. Ще се реализира и програма за повишаване на квалификацията на 400 студенти и 60 университетски преподаватели, така че те да се подготвят за използване на формите за е-обучение и за прилагане на интерактивни и иновационни методи за преподаване и учене. На по-късен етап лекторите от ПУ „Паисий Хилендарски” ще обучават свои колеги от други висши училища.

 В рамките на проекта ще бъдат създадени повече от 100 курса за е-обучение – 60 в бакалавърските и 40 в магистърските програми за студентите на университета. Предстои оборудване на зали за провеждане на видео лекции във филиалите на Пловдивския университет.

 Като част от дейностите по проекта е издаването на тематичната осемтомна поредица „Електронният университет”. Тя ще включва книгите „Е-обучението”, „Електронното тестване”, „Методика на е-обучението”, „Свободен софтуер за е-обучение”, „Мобилно обучение”, „Е-българистика ? език и литература”, „Е-българистика ? методика и практика” и „Пловдивски е-университет”.

Специфичен ‘хоризонтален’ приоритет на Проекта e създаване на предпоставки за осъществяване на качествено е-обучение, което да отговаря на принципите за достъпност на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) за лица със специфични образователни потребности.

 Проектът е в съответствие с един от приоритетите на Стратегията за развитие на ПУ „Паисий Хилендарски“ (2011 ? 2020): проектиране и създаване на пакет от научно обосновани стандарти и нормативна база за обучение, изследвания, управление и оценка на академичното качество на основата на университетска информационна инфраструктура от тип „електронен университет”, обясни проф. Тотков. Освен него на пресконференцията присъстваха координаторът доц. д-р Петя Бъркалова и експертът доц. д-р Елена Сомова.

 

Leave a Reply