Медицинският университет – енергийно ефективен, модернизира 4 библиотеки

С проект за 2,7 млн. лева Медицинският университет в Пловдив реализира инфраструктурна и технологична модернизация на Библиотечно-информационния си център. Според ректора проф. Стефан Костянев ползата от модернизирането е, че Медицинският университет ще предлага по-качествено образование и библиотечно-информационни услуги за целевите групи в обновена, функционална и достъпна библиотечна среда, в това число и за хора в неравностойно положение.

Медиците обявиха на пресконференция упешното приключване на проекта по  Договор BG161РО001/1.1-07/2009/011 – „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център”. Заедно с ректора проф. Костянев основни говорители по време на пресконференцията бяха (на снимката – от дясно на ляво) проф. д-р Мариана Мурджева, дм, зам.-ректор по международно сътрудничество и проектно финансиране; Мая Урумова – директор на Библиотечно-информационния център на МУ – Пловдив; доц. д-р Георги Паскалев, ректор на МУ – Пловдив до 2011 г.

Проектът е изпълняван по ОП „Регионално развитие”, като стойността му е 2 701 358,57 лв. Близо 2.2 млн. лева от тях са съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие, а 249 249,22 лв. – от държавния бюджет. Собствената инвестиция на МУ – Пловдив е в размер на 186 207,43 лв., конкретизира проф. Костянев. Проектът стартира през юни 2010 г. и приключва през март 2013 г. За този период са извършени строително-ремонтни дейности в четири библиотеки на БИЦ: Централна библиотека и трите й филиала – в База 1, в Медицински колеж и в Комплекс „Студентски общежития”.

Отделно са предприети и енергоефективни мерки в Учебния корпус на Медицински колеж. Над 190 хил. лева ще спести от годишните си разходи за ток и парно Медицинският университет  с въведените мерки за енергийна ефективност по проекта за модернизация на сградите на Висшето училище и Библиотечно-информационния център. Разчетите показват икономия от 1 561 209,28 киловатчаса при източника и 984 079,34 киловатчаса при входа на сградата.

Енергоспестяващите мерки са разработени така, че след тяхното прилагане сградата на Медицинския колеж да получи сертификат за възможно най-висок клас на енергопотребление, в зависимост от нейното състояние и година на пускане в експлоатация, пояснява  проф. Костянев.

Една от целите на проекта бе да се осигури достъпна архитектурна среда за обучаващите се студенти, специализанти и докторанти, които са в неравностойно положение. За равен достъп до Централна библиотека и филиалите на БИЦ в Медицински колеж, Комплекс „Студентски общежития” и База 1 са изградени асансьор, платформа и рампи. Освен обособени зони за четене за лица в неравностойно положение, оборудвахме и компютризирано място за работа на хора със зрителни увреждания, подчертава директорът на БИЦ Мая Урумова.

Инфраструктурната и технологична модернизация на Библиотечно-информационния център позволи достигане на ново равнище на предлаганите библиотечно-информационни услуги. Осъществихме цялостно обновяване на ИТ оборудването, доизградихме мрежовата структура и разширихме достъпа до интернет. Изградихме системи за защита и опазване на библиотечния фонд. Внедрихме RFID технология, (използваща радио-честотна идентификация), с което постигнахме увеличаване на циркулацията, оптимизиране на библиотечното обслужване и опазване на библиотечния фонд. Създадохме студио за дигитализация и надградихме библиотечния софтуер „АБ” с нови функционалности за визуализация на дигитализирани документи. Вече разполагаме със софтуери за отдалечен достъп на оторизирани потребители до електронни ресурси и за управление на цифрови архиви, акцентира Мая Урумова.

Подобряването на образователната инфраструктура на университета ни дава възможност да отговорим на съвременните потребности на студентите и преподавателите в Пловдив, подчертава проф. Костянев. Според него изпълнените проектни дейности допринасят за подобряване на конкурентоспособността на университета и повишават качеството на образователните услуги.

От изпълнените дейности по проекта ще се възползват 4533 български и чуждестранни студенти, които се обучават в Медицински университет – Пловдив в бакалавърски и магистърски програми, както и 104 докторанти. Крайни бенефиценти са нови и завършили медици, специализанти – 688 души, курсисти за получаване на професионална квалификация – 78 души, преподаватели и административен персонал – 1209 души, и външни потребители на библиотеката.

 

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg

Leave a Reply