kupih.com

изкуството на стила
Home » Архив на категория 'Наука' (Page 7)

Стартира записването за предварителните изпити в ПУ, първи е българският

25.03.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини

От 25 март до 23 май ще продължи записването за предварителните изпити от кандидатстудентската кампания на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, обявиха от алма-матер. Тази година те са насрочени за периода от 3 до 7 юни. На първата дата е изпитът по български език, на който по традициясе явяват голям брой кандидат-студенти. На 4-и юни е изпитът по история на България. По три предмета ще изпитват на 5 юни – математика, химия и психология. Кандидатите с предпочитания към специалности с английски език и информатика ще се явяват на 6 юни. За 7-и юни са насрочени предметите „Биология”, „География” и „Физика”, като по последната дисциплина се провежда тест със събеседване, уточниха от Университетския информационен център.

Началото на всички изпити е от 9:00 ч., единствено проверката на говорните и комуникативните способности ще се провежда в петте дни на кампанията, от 14:00 ч. до 17:00 ч.

За някои от специалностите Пловдивският университет е предвидил и допълнителни дати. На 30 март, 27 април, 11 май и 22 юни са организирани предварителни кандидатстудентски изпити за „Педагогика на обучението по музика”, „Музика” и „Джаз и поп изпълнителско изкуство”. Информация за часовете и залите бъдещите висшисти могат да получат на тел. 032/ 261 704 или в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, кабинет №115, Нова сграда на бул. „България” № 236.

На същия адрес в Семинарна зала 103 от 9:00 ч. ще се провежда изпитът за бакалавърската програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” – на 25 март, 29 април, 27 май и 24 юни.

За всички специалности на Химическия факултет е предвиден ранен изпит по химия на 30 март. Информация предоставят на телефони 032/ 261 402 и 032/ 261 303. Факултетът по физика и инженерни технологии ще проведе тест със събеседване за всички свои специалности на 13 март. Подробности за провеждането на изпита кандидатите могат да получат на телефони 032/ 261 335 и 032/ 261 270 или в стая 214 в Ректората на ул. „Цар Асен” №24.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през юли конкурсни изпити. На предварителните изпити могат да се явят всички желаещи, като с получените оценки имат възчожността да участват в класирането или да се явят отново на същите изпити, ако получената оценка не ги задоволява. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка, ако кандидатстващите са се явили както на предварителните, така и на конкурсните изпити през юли.

Желаещите трябва да заявяват участие от 25 март до 23 май 2013 г., като подадат подадат молба, да представят лична карта (оригинал и ксерокопие) и да заплатят кандидатстудентска такса в централната сграда на университета – Ректората на ул. „Цар Асен” №24, в Университетския информационен център, в бюрата по градове: ЦКПИ – http://ckpi-bg.com/byura_za_priem_na_KS_dokumenti.aspx, НАПС – http://www.naps.bg/office.php или по интернет през сайта на Пловдивския университе – http://www.uni-plovdiv.bg.

На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в предишни години или дипломиращи се през учебната 2012/2013 година. Кандидатите без диплома за средно образование също имат право да се явят, но не участват в класирането.

152 академични отличници по математика и информатика

24.03.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини

434 абсолвенти от  Факултета по математика и информатика получиха дипломите си  на официална церемония в Спортната зала на Пловдивския университет. Отличниците са 152. Пропорционално картинта показва съотношение 48 отличници от 260 бакалаври и 104 от 174 магистри.

Артистична програма предложиха абсолвентите от факултета на публиката в Спортната зала. Там се провеждат вече няколко церемонии на дипломиращите се студенти. Абсолвентите бяха поздравени от деканското и ректорското ръководство на Пловдивския университет.Към кадрите на ФМИ проявяват традиционен интерес редица водещи фирми и институции, където са реализирани успешно голяма част от възпитаниците на факултета. Част от тези потребители на нашите кадри и тази година ще наградят абсолвентите, акцентират от факултета.

Випуск 2012 на Факултета по математика и информатика е 48-ият. Във факултета годишно се обучават около 2000 родни и чужди бакалаври, магистри и докторанти по математика, информатика и информационни технологии. Тези млади хора успешно се реализират не само в страната, но и по света, подчертава пом.-деканът проф. Манев. Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет е  вторият по големина производител на подобни кадри у нас, но се очертава и като една от водещите образователни и научни институции не само в България, но и в Европа, посочва проф. д-р Манчо Манев.

 

 

Медицинският университет – енергийно ефективен, модернизира 4 библиотеки

21.03.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Медицина, Наука, Новини

С проект за 2,7 млн. лева Медицинският университет в Пловдив реализира инфраструктурна и технологична модернизация на Библиотечно-информационния си център. Според ректора проф. Стефан Костянев ползата от модернизирането е, че Медицинският университет ще предлага по-качествено образование и библиотечно-информационни услуги за целевите групи в обновена, функционална и достъпна библиотечна среда, в това число и за хора в неравностойно положение.

Медиците обявиха на пресконференция упешното приключване на проекта по  Договор BG161РО001/1.1-07/2009/011 – „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център”. Заедно с ректора проф. Костянев основни говорители по време на пресконференцията бяха (на снимката – от дясно на ляво) проф. д-р Мариана Мурджева, дм, зам.-ректор по международно сътрудничество и проектно финансиране; Мая Урумова – директор на Библиотечно-информационния център на МУ – Пловдив; доц. д-р Георги Паскалев, ректор на МУ – Пловдив до 2011 г.

Проектът е изпълняван по ОП „Регионално развитие”, като стойността му е 2 701 358,57 лв. Близо 2.2 млн. лева от тях са съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие, а 249 249,22 лв. – от държавния бюджет. Собствената инвестиция на МУ – Пловдив е в размер на 186 207,43 лв., конкретизира проф. Костянев. Проектът стартира през юни 2010 г. и приключва през март 2013 г. За този период са извършени строително-ремонтни дейности в четири библиотеки на БИЦ: Централна библиотека и трите й филиала – в База 1, в Медицински колеж и в Комплекс „Студентски общежития”.

Отделно са предприети и енергоефективни мерки в Учебния корпус на Медицински колеж. Над 190 хил. лева ще спести от годишните си разходи за ток и парно Медицинският университет  с въведените мерки за енергийна ефективност по проекта за модернизация на сградите на Висшето училище и Библиотечно-информационния център. Разчетите показват икономия от 1 561 209,28 киловатчаса при източника и 984 079,34 киловатчаса при входа на сградата.

Енергоспестяващите мерки са разработени така, че след тяхното прилагане сградата на Медицинския колеж да получи сертификат за възможно най-висок клас на енергопотребление, в зависимост от нейното състояние и година на пускане в експлоатация, пояснява  проф. Костянев.

Една от целите на проекта бе да се осигури достъпна архитектурна среда за обучаващите се студенти, специализанти и докторанти, които са в неравностойно положение. За равен достъп до Централна библиотека и филиалите на БИЦ в Медицински колеж, Комплекс „Студентски общежития” и База 1 са изградени асансьор, платформа и рампи. Освен обособени зони за четене за лица в неравностойно положение, оборудвахме и компютризирано място за работа на хора със зрителни увреждания, подчертава директорът на БИЦ Мая Урумова.

Инфраструктурната и технологична модернизация на Библиотечно-информационния център позволи достигане на ново равнище на предлаганите библиотечно-информационни услуги. Осъществихме цялостно обновяване на ИТ оборудването, доизградихме мрежовата структура и разширихме достъпа до интернет. Изградихме системи за защита и опазване на библиотечния фонд. Внедрихме RFID технология, (използваща радио-честотна идентификация), с което постигнахме увеличаване на циркулацията, оптимизиране на библиотечното обслужване и опазване на библиотечния фонд. Създадохме студио за дигитализация и надградихме библиотечния софтуер „АБ” с нови функционалности за визуализация на дигитализирани документи. Вече разполагаме със софтуери за отдалечен достъп на оторизирани потребители до електронни ресурси и за управление на цифрови архиви, акцентира Мая Урумова.

Подобряването на образователната инфраструктура на университета ни дава възможност да отговорим на съвременните потребности на студентите и преподавателите в Пловдив, подчертава проф. Костянев. Според него изпълнените проектни дейности допринасят за подобряване на конкурентоспособността на университета и повишават качеството на образователните услуги.

От изпълнените дейности по проекта ще се възползват 4533 български и чуждестранни студенти, които се обучават в Медицински университет – Пловдив в бакалавърски и магистърски програми, както и 104 докторанти. Крайни бенефиценти са нови и завършили медици, специализанти – 688 души, курсисти за получаване на професионална квалификация – 78 души, преподаватели и административен персонал – 1209 души, и външни потребители на библиотеката.

 

Честват юбилей на русистиката в ПУ с международен форум

20.03.2013, Тенчо Дерекювлиев Публикувано в Наука, Новини

С международен  форум утре – 21 март, в Пловдивския университет ще бъде чествана 40-годишнината от основаването на Катедрата по руска филология и създаването на специалността „Руска филология”. Основни организатори са Катедрата по руска филология, Центърът за руски език и култура, Центърът за езици и интеркултурна комуникация в ПУ „Паисий Хилендарски”. Юбилея си русистите отбелязват с работна среща в рамките на Международния методологически семинар „Подготовка на кадрите в областта превода, межкултурната и политическа комуникация в ХХІ век”. Проявата се организира съвместно с Нов български университет, информира гл. ас. д-р Надя Чернева (на снимката), научен секретар по международна дейност, мобилност, евроинтеграция, специализирани центрове и кабинети към Филологическия факултет на Пловдивския университет.

Участници в работната среща за годишнината са преподаватели, докторанти, студенти от катедрите по лингвистика, превод, междукултурна комуникация и политически науки. Наред с българските колеги от НБУ и СУ „Св. Климент Охридски”, ще гостуват и представители на множество руски университети – Московски държавен университет (МГУ), Московски държавен педагогически университет (МГПУ), Пермски национален изследователски политехнически институт (ПНИПУ), Висше училище по икономика (ВШЭ) – Москва, Национален изследователски университет (МИЭТ) – Москва, Нижнегородски държавен лингвистичен университет (НГЛУ), Тюменски държавен университет, Челябински държавен университет, Институт по социално-педагогически технологии и ресурси в Набережни Челни и др. Очакват се и гости от Института по мениджмънт, интеркултурна комуникация и превод (ISIT) в Париж, Франция.

В рамките на работната среща ще бъдат представени сферите на научни интереси и постиженията на преподавателите и докторантите през 40-те години от откриването и развитието на специалността „Руска филология”. Във фокуса на срещата е и формирането на интелектуална платформа за обмен на опит, идеи и решения на значими образователни проблеми за развитието на междудисциплинарно, междууниверситетско и международно сътрудничество, както и разработването на механизми за съвместна работа между руските и българските висши училища.