Пловдивският университет повишава информационната си инфраструктура

0

Посредством новите технологии ще доближим университета до студентите и до техните бъдещи изисквания към академичното образование, подчерта ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски” проф. д-р Запрян Козлуджов на пресконференция за представяне на проекта „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)”.

Това не е задача за един проект, нито за един човек. Тъй като най-вече младежите могат да ни посочат правилната посока за реализиране на тази амбициозна идея, ще се опитаме в проекта да привлечем докторанти, студенти и млади преподаватели. Ще включим всички звена на университета. Вече сме планирали по време на предстоящите академични съвети да представим план-програми по отделните специалности и факултети и да обсъдим с тях как биха подкрепили ПУ като електронен университет в следващите години, акцентира координаторът на проекта – зам.-ректорът проф. д.м.н. Георги Тотков.

Проектът е на стойност 498 275.74 лв. и ще се реализира в продължение на 20 месеца. С него висшето училище ще усъвършенства управлението и информационната си инфраструктура – ИнфоИ, обясни проф. Козлуджов, който е и ръководител на проекта. На пресконференцията присъстваха и още двама от членовете на екипа – зам.-ректорите проф. д-р Невена Милева и доц. д-р Жоржета Чолакова.

В резултат на успешното изпълнение на СИРИУС висшето училище ще постигне конкурентни предимства и качествено управление на дейности в различни сфери на висшето образование – обучение, преподаване, изследвания, администриране и др., включително и предоставяне на широк спектър от административни услуги от типа ‘на едно гише’, подчерта проф. Тотков. Новите технологии ще ни позволят да въведем в учебния план т. нар. зелени информационни технологии. Ще можем да моделираме,  да обхванем и да проследим образователния процес при различните студенти, като същевременно с това ще гарантираме и автоматизация на преподавателския труд –изготвяне на електронни курсове и тестове, допълни още координаторът на проекта.

Специфичната цел е създаването на ИнфоИ от тип „електронен университет”, която да бъде базирана на научно обосновани стандарти, усъвършенствана нормативна база и иновативни (не само ИТ) технологии и средства за управление, каза още проф. Тотков.

Създаването на СИРИУС предполага в рамките на проекта да се инициира процес на интеграция със съществуващи и действащи университетски информационни системи и бази от данни. За осъществяването на интеграцията ще се използва специфичен подход – създаване и поддържане на т. нар. електронни портфолиа. Те ще бъдат виртуални модели на участващите в ИнфоИ субекти – студенти, членове на академични ръководства, преподаватели, служители в администрацията, и университетски звена – университета като цяло, основни и първични звена, служби и отдели.

Предвиждат се също отдалечен оторизиран достъп до съответните е-портфолиа, автоматизирано въвеждане и ‘безкнижно’ обработване на данни, както и прилагането на иновативни технологии, сред които разпознаване на текст, електронно подписване и др. В рамките на реализиране на проекта за действаща система СИРИУС ще бъдат усъвършенствани 3 университетски подсистеми за управление: на учебния процес; на финансови, материални и кадрови потоци от дейности; и на качеството, поясни проф. д-р Запрян Козлуджов.

Нормативната база за управление на информационната инфраструктура ИнфоИ ще бъде осъвременена, като това ще включва правилниците, ръководствата и регламентите за експлоатация, както и стандартите и формите за администриране и трансфера на електронни документи. Ще бъдат обновени и вътрешните критериални системи за оценяване на качеството в обучението, изследванията, управлението и конкурентоспособността. В резултат на това трите университетски системи ще бъдат внедрени и експериментирани в управлението на Пловдивския университет като цяло – в отделните факултети, катедри, филиали и отдели.

Университетските звена ще бъдат модернизирани с доставки на нов хардуер и софтуер. Това включва и създаването на специализирана софтуерна лаборатория за разработване на иновативни информационни и управленски системи и Университетски информационен център (УИЦ) за поддръжка на СИРИУС.

За по-мащабното популяризиране на постигнатите резултати екипът на проекта ще подготви публикации, срещи с медиите, доклади и презентации в рамките на семинари и конференции, участия в национални изложения и експозиции, ефективно уеб представяне, публична дискусия, разпространяване на рекламни материали и др.

Проект „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)” по Договор №BG051PO001-3.1.08-0041 е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Leave a Reply