Денят на равноапостолите Кирил и Методий – инознание за инодействията

Денят на равноапостолите Кирил и Методий се чества на 11 май. Значението на двамата братя за славянската култура и развитието на славянската филология е неколкократно изтъквано от изследавателите. Създаването на глаголицата и дейността на Кирило-Методиевите ученици са сред медиевистичните феномени, които търсачите на преинтерпретации и новооткрития в лоното на средновековната семиотика имат за обект на анализ и научноизследователски проекции. Смисловите координати на темата за Кирило-Методиевото дело и Кирило-Методиевият въпрос, навлезли като номинационни структури устойчиво и в конспектите на академичните дисциплини, са многомерни, широкопространствени и въпросително пространни. Двамата братя и посланията на техния ерудизъм преминават през границите на времето, творейки културологични ориентири на времевостта. Това в аспекта на абстрактната конкретика. А конкретиката на историческите факти дава възрожденистка визуализация: за първи път в периода на Българското възраждане, на 11 май 1851 г., в епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий” в Пловдив по инициатива на Найден Геров е организиран празник в чест на равноапостолите Кирил и Методий. Датата е избрана, тъй като е и общият църковен празник на двамата светии. Оформено е мнение, че този ден се е превърнал в елативно ярък израз на националната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата. А те, като трикомпонентна структура с автономност на съставките и едновременна интеграционна реализуемост, дават образа на онова, което хуманитарно може да наречем невъобразена образност – скулптурирана в реалността на инодействието, водещо до инознание!

Leave a Reply